安徽25选5玩法|安徽25选5

LPK?atstovyb? Briuselyje

LPK logo-LTLPK atstovyb? Briuselyje ?kurta 2006 metais. Atstovyb? ?sikūrusi BUSINESSEUROPE būstin?je, ES institucij? kvartale. ?iuo metu jai vadovauja Tomas Vasilevskis.

Pagrindiniai tikslai

Atstovauti LPK interesams BUSINESSEUROPE ir kitose europin?se asociacijose; atstovauti LPK interesams tiesioginiuose kontaktuose su ES institucijomis, koordinuoti atstovavim? su pana?i? interes? verslo ir institucin?mis koalicijomis Briuselyje ir Vilniuje; stiprinti LPK institucin? ?vaizd? ir pl?sti ry?i? tinklus; glaud?iai bendradarbiauti su Lietuvos nuolatine atstovybe prie ES; steb?ti ES teis?s akt? pri?mimo proces? ir interes? dinamik? Briuselyje; konsultuoti LPK narius santyki? su ES institucijomis ir reguliavimo klausimais; organizuoti renginius, vizitus ir susitikimus su auk?to lygio ES pareigūnais.

2017 m. prioritetiniai klausimai
 • Stiprinti ES vidaus rink? ir kovoti prie? protekcionistines tendencijas (klausimai: tarpusavio pripa?inimo principo laikymasis, paslaug? rinkos reguliavimas, ?geografinis blokavimas“, vartotoj? teisi? apsauga, kt.);
 • Skaitmenin?s vieningos rinkos kūrimas (?alinant duomen? lokalizavimo vie?uosiuose pirkimuose nacionalinius reikalavimus ir eliminuojant kitas kliūtis duomen? jud?jimui);
 • Pramon?s skaitmeninimas (skaitmeninimo strategijos ?gyvendinimas, ypa? skaitmenin?s inovacij? centr? kūrimas);
 • Europos strategini? investicij? fondo veiklos pratesimas iki 2020 m.;
 • Imigracijos sraut? valdymo mechanizmai, nelegalios imigracijos ma?inimas, i?orini? sien? apsauga ir ?engeno erdv?s gyvybi?kumo i?saugojimas;
 • Energijos veiksmingo panaudojimo direktyvos per?iūra (?Energetikos ?iemos paketas“);
 • ETS direktyvos per?iūra;
 • Pramon?s politikos strategija;
 • Europin?s atliek? tvarkymo sistemos veiksmingumo u?tikrinimas;
 • Laisvos prekybos sutartys su JAV (siekti deryb? d?l TTIP atnaujinimo), Kanada (EP pritarimas ir laikinas taikymas), Japonija ir Vietnamu;
 • Santykiai su Kinija, Rusija, Ryt? Partneryst?s ?alimis;
 • Prekybos apsaugos priemoni? veiksmingumo u?tikrinimas (TDI modernizavimas ir dempingo skai?iavimo metodika);
 • Daugiamet?s finansin?s perspektyvos (2014–2020 m.) per?iūra;
 • ?Brexit“ derybos.


LPK atstovas Ukrainoje

Lietuva kol kas nei?naudoja viso galimo verslo pl?tros Ukrainoje potencialo, tod?l LPK atstovo?Sergej Prochorov?darbas Ukrainoje stiprina ir spartina abipusio ekonominio bendradarbiavimo pl?tr?.?Ypatingas d?mesys skiriamas konkretiems projektams :

 • startuoliai IT ir in?inerijos srityje – Ukrainos ?mon?s ?vardino Lietuv? kaip didel? potencial? verslo bazei ?iose srityse turin?i? valstyb?;
 • IT paslaug? autsorsingas – Ukrainoje ?iuo metu yra didelis nei?naudotas IT specialist? potencialas, kurie gal?t? būti pasitelkiami kaip papildoma paslauga ?gyvendinant didelius projektus;
 • biokuras – Ukrainoje pastaruoju metu labai spar?iai yra vystoma biokuro rinka ir biokuro produkt?, atitinkan?i? ES keliamus reikalavimus, gamyba. Lietuva gal?t? pad?ti Ukrainai pl?sti biokuro eksport? ES rinkoje;
 • ?em?s ūkio produkcijos perdirbimas Lietuvoje.

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE yra ?takingiausia europin? verslo organizacija, reguliariai bendraujanti su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Taryba, taip pat su europin?mis asociacijomis, u?tikrindama, kad verslo balsas būt? girdimas visuose ES politikos formavimo etapuose. Atstovaudama Europos verslui tarptautin?je arenoje, BUSINESSEUROPE siekia geresni? s?lyg? konkurencingumui pasauliniu mastu.

?iuo metu BUSINESSEUROPE priklauso?40 nari?, pirmaujan?i? pramon?s ir darbdavi? organizacij? i? 34 ?ali? (ES valstybi? nari?, Europos ekonomin?s erdv?s ?ali? ir Turkijos), kurios vienija?daugiau kaip 20?milijon? ?moni? visoje Europoje.?Be nacionalini? konfederacij? BUSINESSEUROPE priklauso 69 korporacijos, tarp kuri??–?BASF, ENEL, Google, BMW, Philip Morris, Siemens, Thermo Fisher, Norsk Hydro.?Organizacijos struktūroje yra apie 60 darbo grupi?, kuri? veikl? koordinuoja 7 komitetai. Darbo grupi? veikloje dalyvauja specialistai i? nacionalini? federacij?, Europos sektorini? asociacij? ir ?moni?.

10 BUSINESSEUROPE bendr?j? prioritet?, kuriuos siekiama ?tvirtinti Europos Komisijos ir Europos Parlamento veikloje 2014–2019 m. kadencijoje
 1. ES turi pagerinti galimybes ?mon?ms gauti finansavim? (Bank? S?jungos ?gyvendinimas, subalansuotas rizikos ribojimo reguliavimas, alternatyvūs skolinimosi mechanizmai, geresnis ES biud?eto ir EIB i?tekli? panaudojimas).
 2. ES turi skatinti konkurencingum?, gerinant reguliavimo kokyb? ir pasirenkant did?iausi? prid?tin? vert? kurian?ius prioritetus.
 3. ES turi toliau pl?toti bendr?j? rink?, ypating? d?mes? skiriant teis?s fragmentacijos ma?inimui, ypa? skaitmenin?je ekonomikoje, u?tikrinant infrastruktūros jungtis ir ?gyvendinant Paslaug? direktyv?.
 4. ES turi u?tikrinti geresn? prieig? prie pasaulio rink?, ?alinant tarifines ir netarifines kliūtis, stiprinant bendradarbiavim? reglamentavimo srityje, paprastinant prekybos procedūras, kuriant investicijoms palanki? aplink?, kovojant su nes??ininga prekyba.
 5. ES turi u?tikrinti skland? Europos pinig? s?jungos veikim?, siekti būtin? struktūrini? reform? valstyb?se nar?se, stiprinti vie?uosius finansus, ma?inant valstyb?s i?laidas, pirmenyb? teikiant investicijoms, o ne mokes?i? didinimui.
 6. ES turi gerinti valdymo kokyb?: Europos Komisija turi u?tikrinti ES politikos nuoseklum? ir ma?inti konkurencijos spragas strategin?s svarbos srityse, pvz. energijos i?tekli? kainos, verslo pelno mar?os, darbo ka?tai, produktyvumas, mokes?i? na?ta, reguliavimo na?ta ir tt.
 7. ES turi imtis ry?ting? veiksm? u?tikrinant konkurencingas energijos i?tekli? kainas ir prieig? prie energijos ?altini? (energetikos infrastruktūra, vidaus rinkos u?baigimas, subalansuotas tarptautinis klimato susitarimas, konkurencingum? skatinanti ETS reforma).
 8. ES turi skatinti darbo rink?, ?vietimo, mokymo ir socialin?s apsaugos sistem? modernizavim?, siekiant pa?alinti kliūtis darbo viet? kūrimui.
 9. ES turi stiprinti savo pramonin? baz?; siekti 20% pramoninio ind?lio ? ES BVP iki 2020 m., taip sukuriant teigiam? postūm? u?imtumui ir augimui visuose ekonomikos sektoriuose, ?skaitant paslaugas.
 10. ES turi atgauti pasaulinio inovacij? lyderio status?, padidinant investicijas ? mokslinius tyrimus ir pl?tr?, pl?tojant inovacij? kultūr? ir mokslu pagr?st? politikos formavim?, skatinti proting? rizikos valdym?.

LPK yra aktyvi?BUSINESSEUROPE nar? nuo 1998 met? (prad?ioje –?asocijuota nar?, o nuo 2004 m. –?visateis? organizacijos nar?). BUSINESSEUROPE suteikia tvirt? pagrind? LPK atstovauti savo nari? interesus ES lygmeniu: u?tikrina prieig? prie ?takingo nacionalini? pramon?s federacij?, europini? asociacij? ir ?moni? tinklo, palengvina prieig? prie Europos Komisijos ir Europos Parlamento auk??iausio lygio vadov?, stiprina pozicij? poveik?, teikia ekspert? parengt? informacij? teis?s akt? poveikio ir raidos klausimais.

LPK aktyviai dalyvauja priimant sprendimus BUSINESSEUROPE:

 • LPK prezidentas dalyvauja Pirminink? taryboje (COPRES), auk??iausiame sprendim? pri?mim? institute (susitikimai vyksta 2 kartus per metus ES pirmininkaujan?ios ?alies sostin?je);
 • LPK generalinis direktorius atstovauja LPK Vykdomojo komiteto (EXCO) pos?d?iuose (4 kartus per metus Briuselyje);
 • LPK administracijos atstovai, asociacij? ir ?moni? ekspertai atstovauja LPK nari? interesus darbo grupi? pos?d?iuose;
 • kasdienis atstovavimas ?gyvendinamas per LPK atstovyb? Briuselyje, vadovaujam? Tomo Vasilevskio, kuris yra ir LPK nuolatinis atstovas BUSINESSEUROPE.

Daugiau informacijos:


CESE_logo FREN

Europos ekonomikos ir socialini? reikal? komitetas

Europos ekonomini? ir socialini? reikal? komitetas (EESRK) – tai konsultacin? asambl?ja Briuselyje, kurios pagrindinis u?davinys – remiantis Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos pra?ymu, teikti nuomones d?l ES teis?s akt? projekt??arba savo iniciatyva atkreipti ES institucij? d?mes? ? svarbiausius pilietinei visuomenei kylan?ius klausimus.

EESRK sudaro pilietin?s visuomen?s atstovai i? ES valstybi? nari?. 350 nari??skiriami, remiantis valstybi? nari? siūlomais nacionaliniais kandidat? s?ra?ais penkeri? met? kadencijai. Nari? sud?tis paskutin? kart? atnaujinta 2015 m. rugs?jo 21 d.

Vienas i? Lietuvos atstov? ?iame komitete yra LPK atstovas?Gintaras Morkis, kuris taip pat yra kontaktinis visos Lietuvos delegacijos asmuo, delegacijos vardu koordinuojantis ry?ius su ES bei nacionalin?mis institucijomis bei pilie?iais.?LPK atstovas dalyvauja ES i?orini? santyki?, Transporto ir energetikos, Ekonomin?s ir pinig? sekcijose, Ryt? kaimynyst?s t?stiniame komitete, Strategijos 2020 koordinavimo grup?s Transporto kategorijoje, taip pat kaip?bendraprane??jas dirba darbo grup?je nuomonei d?l Europos kaimynyst?s politikos per?iūros rengti.

Daugiau informacijos:


biac-logo

BIAC

Verslo ir pramon?s patariamasis komitetas (BIAC) yra pasaulinis verslo organizacij? tinklas, veikiantis prie Ekonominio bendradarbiavimo ir pl?tros organizacijos (EBPO). BIAC nar?s yra EBPO ?ali? nari? did?iausios verslo organizacijos.

Lietuva steb?tojo teis?mis BIAC nare tapo 2015 metais.?LPK naryst? BIAC Steb?tojo statusu prasid?jo 2015 m. sausio 30 d. Atitikusi steb?tojo status? turintiems BIAC nariams keliamus kriterijus, LPK parod?, kad atstovauja didelei privataus sektoriaus daliai, taip pat turi ?mogi?k?j? ir finansini? i?tekli?, leid?ian?i? prisid?ti prie BIAC veiklos.

Dalyvavimas BIAC veikloje suteikia Lietuvos verslui galimyb? dalyvauti apie 40-ties darbo grupi? veikloje,?gauti?informacij? apie EBPO politin? veikl?,?diskutuoti svarbiausiais EBPO klausimais, dalyvauti konsultacijose su EBPO, nors ir neturi balsavimo teis?s.?Steb?tojo teis?mis BIAC veikloje LPK dalyvaus iki Lietuvos tapimo pilnateise EBPO nare.

?iuo metu LPK dalyvauja BIAC komiteto darbo grupi? veikloje pagal atskirus sektorius ir interesus (biotechnologij?, chemijos pramon?s, konkurencijos, vystymo, ekonomin?s politikos, ?vietimo, darbo santyki?, energetikos, aplinkos, maisto pramon?s, sveikatos apsaugos, valdymo, IT, investicij?, nano technologij?, mokes?i? ir t.t.). ? komitet? veikl? verslo organizacija gali deleguoti pa?ios organizacijos personal? arba jai priklausan?i? nari? atstovus – LPK skirtinguose komitetuose atstovauja skirting? veiklos sri?i? ?moni? ir asociacij? atstovai.

 

Daugiau informacijos:


TTIPTransatlantin? prekybos ir investicij? partneryst?

2013 m. prasid?jusios derybos d?l ES-JAV laisvos prekybos ir investicij? partneryst?s (angl. TPIP), dar kitaip vadinamos Transatlantine sutartimi, teikia vil?i?, kad Lietuvos ir JAV ekonominiai ry?iai suaktyv?s ir ?moni? lūkes?iai bei ambicijos daugiau eksportuoti ? JAV – vien? did?iausi? pasaulio rink? – jau 2016 metais bus patenkinti.

LPK, kuri vienija daugum? Lietuvos pramon?s ir darbdavi? ?akini? bei regionini? asociacij? ir ?moni?, teigiamai vertina Transatlantin?s sutarties sudarym? tarp ES ir JAV ir aktyviai dalyvauja svarstant TTIP: 2015 m. speciali? susitikim? metu LPK su Lietuvos pramon?s ?mon?mis aptar? TTIP poveik? Lietuvos ekonomikai, su atskiromis Lietuvos ?mon?mis TTIP klausimu buvo vykdomos individualios konsultacijos.

ES, kartu ir Lietuvos pramon?s ir verslo bendruomene, siekia, kad TPIP reik?t? muit?, tarif? ir netarifini? kliū?i? ?alinim?, muitin?s ir administracini? procedūr? supaprastinim?, reguliacinio bendradarbiavimo procedūr? nustatym?, prekybos paslaugomis liberalizavim?, barjer? vie?uosiuose pirkimuose ma?inim? ir lengvesn? prieig? prie ?aliav? bei energijos i?tekli?.

Transatlantin? sutartis ?enkliai padidint? galimybes pl?sti eksporto rinkas, pritraukti investicijas, investuoti ir kurti naujas darbo vietas. Europos pramon?s konfederacijos BUSINESSEUROPE skai?iavimais, ambicinga laisvos prekybos sutartis ES BVP kasmet padidint? 0.5 proc. (120 mlrd. eur?), o per de?imtmet? sukurt? apie 1.3 mln. darbo viet?.

Daugiau informacijos:


Eastern_PartnershipRyt? partneryst?

LPK nuolat dalyvauja Ryt? partneryst?s programose. 2015 m.?LPK pateik? parai?k? dalyvauti URM finansuojamuose Vystomojo bendradarbiavimo projektuose Ukrainoje. Projekt? tikslas – konsultuoti ir teikti rekomendacijas Ukrainos verslo bendruomenei apie ES verslo asociacij? veikl? ir struktūr?, teikiamas paslaugas nariams, prekybos ES rinkoje taisykles.

Daugiau informacijos:

 


?ilko kelio tarptautiniai prekybos rūmai

SRCIC yra tarptautin? verslo konfederacija, kuri? daugiausia sudaro ?ilko kelio ?ali? nacionalin?s verslo asociacijos. ?iuo metu SRCIC turi daugiau kaip 100 nari? i? 75 ?ali?. ?i organizacija – tai tiltas tarp ?moni? ir vald?ios institucij?, verslo asociacij? ir SRCIC nari?,? skatinant ekonomin? ir socialin? pl?tr?, tarptautin? bendradarbiavim? bei ger?j? valdymo praktik?.

Naryst? SRCIC suteikia galimyb? naudotis ?vairiomis paslaugomis, ?skaitant investicijas finansavim?, prekyb?, logistik?, informacijos sklaid? ir pan., bendradarbiauti su ?ilko kelio tarptautiniu pl?tros fondu, dalyvauti SRCIC vykdomuose projektuose, pvz., ?Silk Road Expo Park“, ?Silk Road Think Tank Association“, ?Silk Road International“, ?Cultural Artwork Theme Town“ ir kt.

SRCIC būstin? Honkonge ir jos atstovyb?s Pekine, ?anchajuje ir Siane suteikia galimyb? naudotis biuro patalpomis, organizuoti susitikimus ir pasinaudoti kitomis paslaugomis.

安徽25选5玩法 二分彩 高频11选5走势图河南 山东时时彩 北单比分直播最新 澳彩足球赔率即时赔率 天津快乐10分 凯发彩票2019年最新 北京11选5 金沙棋牌手机中心 足球即时比分90vs比分