安徽25选5玩法|安徽25选5

??i? manipuliacij? akivaizdoje turime i?likti tvirti. I?didūs ir ??valgūs. Ir pirmiausia pasakyti tai, kas yra Europa. Tai istorin? s?km?: nuniokoto ?emyno susitaikymas ligi ?iol nereg?tame taikos, gerov?s ir laisv?s projekte. Niekada to nepamir?kime. Ir ?is projektas mus tebesaugo ?iandien: kuri ?alis gali veikti viena prie? agresyvias galing?j? strategijas? Kas gali teigti esantis suverenus, vienas susidūr?s su skaitmenin?s rinkos gigantais? Kaip atlaikytume finansinio kapitalizmo krizes be euro, kuris yra visos Europos S?jungos j?ga? Europa – tai ir galyb? kasdienio gyvenimo projekt?, kurie pakeit? mūs? teritorij? paveiksl?, ir tas atnaujintas lic?jus, ir nutiestas kelias, galiausiai, greitas interneto ry?ys, kuris ateina. ?i kova yra kiekvienos dienos u?davinys, nes Europa, kaip ir taika, niekada n?ra ?gyta“, – tokiais ?od?iais ? visos Europos pilie?ius prie? m?nes? kreip?si Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas.

Stipr?jant populizmo, ekstremizmo ir protekcionizmo aprai?koms, kaip niekada iki ?iol didelis d?mesys yra skiriamas Europos atei?iai, jos konkurencingumo ir lyderyst?s klausimams. Europa turi rasti? bendrus tikslus, kurie suvienys visus, nepaisant skirting? po?iūri? ir sieki?. Kiek apie tai mes kalbame Lietuvoje? Deja, bet tai n?ra daugelio mūs? dom?jimosi objektas, ?pasigendame ir diskusij? apie Europos ateit?.

Diskusijas apie Europos, o tai rei?kia ir mūs? vis? ateit?, u?go?ia garsus ir ?taigus populist? choras. Nevalia neatsakingai s?ti populizmo s?klos, ?aukiant, kad gr??insime pagoni?kus papro?ius ir nacionalin? valiut?, spjausime ? rinkos ekonomik? ir konkurencij?, nepagalvojus, kokios ekonomin?s pasekm?s tuomet laukt?. Populizmo pavojumi valstyb?s politinei sistemai ir ekonomikai tur?jome progos ?sitikinti jau ne kart?, o nuo 2016 m. beveik visas pasaulio ekonomikas kre?iantis ?Brexit‘as“ yra akivaizd?iausias tokio neatsakingo kalb?jimo pavyzdys.

Nevalia neatsakingai s?ti populizmo s?klos, ?aukiant, kad gr??insime pagoni?kus papro?ius ir nacionalin? valiut?, spjausime ? rinkos ekonomik? ir konkurencij?, nepagalvojus, kokios ekonomin?s pasekm?s tuomet laukt?.

Pabandykime pa?iūr?ti ? skai?ius, kurie pasako tikrai daug: Lietuvai, tapus ES nare, per 15 met? pavyko pasiekti tikrai ?spūding? progres?, kur?, beje, mes ?iandien priimame kaip savaime suprantam?. 2004 m., kai Lietuva stojo ? ES, vienam gyventojui tenkantis BVP siek? 49 proc. ES vidurkio, o 2017 m. – jau 78 proc.

Lietuvos naryst? ES visiems ?alies gyventojams atv?r? daug galimybi?: jud?jimo laisv? – jau pamir?ome, k? rei?kia stov?ti eil?se prie sienos; kiekvienas ?mogus dabar turi laisv? ir teis? be trukd?i? siūlyti savo produktus bendrojoje rinkoje – o tai ma?as valstybes daro lygiavert?mis. ?Lietuvos gamintojams atsiv?r? 500 mln. gyventoj? eksporto rinka ir ?i? galimyb? mūs? ?mon?s tikrai i?naudojo – prie? 15 met? Lietuvos preki? ir paslaug? eksportas siek? 40 proc. BVP, o pernai? pasiek? beveik 85 proc. BVP ir buvo vienas did?iausi? ES. ?iuo metu ? ES eksportuojame apie? 2/3 Lietuvoje pagamintos produkcijos. Bendra i? ES gauta parama pasiek? apie 15 mlrd. eur? – infrastruktūra, ?vietimas, vie?asis sektorius ir ?em?s ūkis dabar yra tiesiogiai priklausomi nuo ES struktūrini? finans?.

Lietuva yra ypatingai suinteresuota stipria ir vieninga Europa. Būdami ES nariais mes turime pamat?, ant kurio statome savo ateit?. ES – tai mūs? namai, kuriuose jau?iam?s saugūs ir sukuriame did?i?j? dal? savo ekonomikos. Ir ?iuose namuose po keli? m?nesi? v?l bus sprend?iama vis? mūs? ateitis – vyks Europos Parlamento (EP) rinkimai. Tradici?kai nuobodūs EP rinkimai pirm? kart? ?ada dram?, kuri paprastai iki ?iol buvo i?gyvenama tik nacionaliniame lygmenyje. O kaip Lietuvoje mes tam ruo?iam?s? Kas apie tai kalba? Tik saujel? politolog?, vyksta atskir? visuomen?s grupi? diskusijos. Dar socialiniuose tinkluose ar ?en bei ten gatv?se gali pamatyti mūs? vietin?s reik?m?s gelb?tojus, rankiojan?ius para?us, kad gal?t? i?vykti ? Briusel? ir ten? kovot? u? mūs? vis? ?viesi? ateit?. Jeigu pasiteirautume daugelio partij? s?ra?uose esan?i? kandidat? ? EP narius, kokius klausimus jie ketina kelti savo kadencijos metu ir kokiuose komitetuose ketina dirbti, tai i? pus?s j? argumentuot? ir i?sami? atsakym? nei?girsime, nes ir patys jie sunkiai suvokia, kaip veikia Bendrija, kur ir kokie sprendimai yra priimami ir kokia atsakomyb? tenka, o, svarbiausia, kokios galimyb?s veikti atsiveria EP nariui.

?is paveikslas būt? ?linksmas“, jeigu nekelt? visiems mums problem?. Verslas, kaip niekas kitas, grei?iausia pajau?ia toki? atstov? neatsakingumo, o kartais tiesiog negeb?jimo padarinius. Apie 80 proc. vis? teis?s akt?, reguliuojan?i?? ?moni? veikl?, yra priimama ES lygiu – Europos Parlamente ir? Taryboje. Mums visiems reikalinga ne tik gerai funkcionuojanti vidaus rinka, bet ir prieiga prie pasaulini? rink?, kas ?manoma pasiekti tarptautini? dvi?ali? ir daugia?ali? investicini? bei laisvosios prekybos sutar?i? pagrindu. ?iame procese lemiamas vaidmuo tenka Europos Tarybai bei Parlamentui.

Kiekvienam i? mūs? labai svarbu, kad jo interesai būt? atstovaujami, priimant bendrus visai Europai reguliacinius sprendimus. Deja, bet n? vieno i? 11 Lietuvos atstov? Europos Parlamente n?ra tarptautin?s prekybos, biud?eto, ekonomikos ir pinig? politikos, vidaus rinkos ir vartotoj? apsaugos, vystymosi komitetuose. Norisi? tik?ti, kad situacija pasikeis po ateinan?i? EP rinkim? ir priimant sprendimus d?l dalyvavimo komitet? veikloje bus pla?iau ir atsakingiau pa?velgta ? vis? Lietuvos interes? palet?.

Manau, kad ko tikrai ?mon?s pasigenda, tai informacijos, kaip Lietuvos interesus atstovauja ? EP deleguoti atstovai. Formalūs u?sakomieji straipsniai ir pana?ūs dalykai tikrai neatspindi tikrov?s. Partij? reiting? j? s?ra?uose i?rinkt? atstov? veikla EP taip pat niekaip ne?takoja. Partijos da?nu atveju nejau?ia net pareigos prisiimti atsakomyb?s u? j? deleguot? nari? veikl? ir elges?. Jie tiesiog ten ?i?siun?iami“ ir apie juos pamir?tama iki sekan?i? rinkim?. I?kalbingiausias pavyzdys – ?pra?jusios savait?s balsavimas EP d?l Mobilumo paketo ir politini? partij? vadov? nutyl?tas veiksmas arba reakcijos nebuvimas.

Dabar partijos ? pirmus kandidat? penketukus v?l rikiuoja asmenis, galin?ius ?sugeneruoti reitingus“ ir taip bandydamos ?tikti miniai, vis dar balsuojan?iai u? ?inomus veidus ir vardus, o ne d?l kandidat? kompetencijos ar i?kelt? tiksl?. Ar v?l pasiduosime i?or?s blizgesiui ir numosime ranka ? savo ir savo vaik? ateit?? Ar v?l patik?sime pa?adais, kad i?vyk? jie ?garantuos pajamas kiekvienam“ arba dar geriau – ?darb? u?? 4000 eur? po mokes?i?“? Graud?iausia, kad EP narys tokiems sprendimams realiai jokios ?takos i? viso tur?ti negali. Ar ?ie kandidatai tiesiog nesuvokia realyb?s ar ??ūliai meluoja ? akis? Matyt, vadovaujamasi principu, kad ka?k? juk reikia pa?ad?ti, nes ?mon?s iki ?iol pas mus balsuoja u? vilt? ir teising? pa?ad?, o ne kompetencijas ir geb?jim? veikti. Ir ?ia turi suveikti kiekvieno mūs? ambicija. Paklauskime sav?s – negi i? tikr?j? esame tokie kvaili ir mums galima ?ad?ti bet k?, nes vis tiek patik?sime?

Pagaliau po 29 m. gyvenimo demokratin?je sistemoje turi ateiti supratimas, kad pad?tis keisis tik tada, kai patys jausime atsakomyb? u? savo veiksmus ir u? savo bals? rinkimuose.

Prie? protestuodami prie? visus ir neidami balsuoti arba balsuodami ?i? principo kitoni?kai“, pagalvokime, k? tokiu ?ingsniu griauname ir ar ?inome, k? vietoje to norime sukurti? Nes prie?ingu atveju s?d?sime prie suskilusios geldos – ir ne tik mes, bet ir mūs? vaikai bei anūkai. Pagaliau po 29 m. gyvenimo demokratin?je sistemoje turi ateiti supratimas, kad pad?tis keisis tik tada, kai patys jausime atsakomyb? u? savo veiksmus ir u? savo bals? rinkimuose. Esame did?iausi euroentuziastai visoje Europos S?jungoje, bet ar susim?st?me, kiek europieti?ka valstyb? yra Lietuva ir kiek Europos pamatini? vertybi? puosel?jame kiekvienas i? mūs?? Da?nai kalbame apie laisv?, nepriklausomyb?, bet pamir?tame atsakomyb?. Nesiimdami atsakomyb?s u? save ir savo aplink?, negalime susikurti savo ateities. Labai svarbu suvokti, kad net stipriausia Europa ir jos pinigai nei?spr?s ?mogaus problem?, jeigu jis pats nesijaus atsakingas u? save.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

17 Apr

Konferencija: ?Poli...

  • Konferencija: ?Politik? santykiai su visuomen?s grup?mis: lobizmas ar socialin? partneryst??“
18 Apr

18 Apr

Konsultacijos d?l En...

  • Konsultacijos d?l Energijos efektyvumo finansavimo platformos teikiamos finansavimo galimyb?s

FACEBOOK

安徽25选5玩法 qq分分彩 981棋牌游戏官网 江西快3下载 半全场 新浪爱彩北单比分开奖 即时赔率500足彩 足球比分网即时比分 黑龙江十一选五 欧洲足球即时指数 湖北11选5